یکی از ویژگیهای مشترک تمام

 پدیده ها ؛ زمان؛ است.