از بس کویری ام

          چشمم آب نمی خورد

                       مرا سیراب کنی دریا...